Политика за поверителност и защита на лични данни

Политика за поверителност на Аперато ООД

Съгласно Общ регламент за защита на данните – Регламент (ЕС) 2016/679

Ние не толерираме и не позволяваме продажбата на вино и алкохол на лица под 18 годишна възраст.

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни и е неразделна част от Общите условия, както и от нашите Вътрешни правила за обработване и защита на личните данни. В случай че не сте съгласни с нашите Общите условия и с Политиката за защите на лични данни, то тогава не можете да използвате услугите, предоставяни на сайта hubavovino.bg, от Аперато ООД и при директен контакт. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани на сайта на Дружеството.

Информация за Аперато ООД

Аперато ООД (Администратор) е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, с ЕИК 204725813, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, 8000, ж.к. „Изгрев ” бл.163 вх.1 ап.15 , моб.тел. +359 887 088 457; e-mail: office@hubavovino.bg

Информация за контакти в Аперато ООД, относно опазване на личните данни на нашите клиенти:

Аперато ООД
гр. Бургас , 8000, ж.к “Изгрев ” бл.163 вх.1 ап.15 
office@hubavovino.bg

С настоящото, Аперато ООД предоставя, получава и обработва вашите лични данни, връзка с осъществяване на търговски сделки. 

Какви лични данни обработваме?

 1. Име (материално отговорното лице): Име/Фамилия
 2. Отговорен за стопанската операция: Име/Фамилия
 3. Адрес за доставка
 4. Пълни данни за фирмата
 5. Контакти: Телефонен номер/имейл адрес

На какво основание обработваме лични данни?

Обработването на личните ви данни е необходимо за изпълнението на направената от вас поръчка, както и нейното документиране, съгласно националното законодателство. Настоящата Политика за защита на личните данни е част и от вътрешните правила на Аперато ООД за обработване и защита на личните данни.

За какви цели използваме вашите данни?

Предоставените от вас, лични данни може да бъдат използвани за следните цели:

1. За предоставяне на заявените от Вас продукти; 

2. За изпълняване на договорни задължения; 

3. Предоставянe информация на трети страни във връзка с доставката на вашата поръчка; 

4. За изготвяне и предоставяне на офертни предложения по телефон, поща, електронна поща или друг директен начин;

5. За изготвяне и изпращане на фактури и приемо-предавателни протоколи по телефон, поща, електронна поща или друг директен начин; 

6. Всякакво техническо съдействие за поддържане на предоставените услуги; 

7. За предотвратяване на незаконосъобразни действия, противоречащи на законовите норми; 

8. За обработка на данните при възлагане, отчитане, приемане, разплащане; 

9. За изпълнение на всички други останали законодателни изисквания, предотвратяване на корупционни практики и задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари

Гарантиране на надеждността при обработката и съхранението на вашите данни

 1. Всеки потребител създава профил и се оторизира в системата с персонално име (имейл адрес) и парола; потребителят може и да се оторозириа и без регистрация в сайта;
 2. Боравенето с лични данни е възможно само от страна на лица, които са упълномощени за това;

Препоръки за потребители за защита на личните им данни

Във връзка с персоналната култура на всеки потребител е добре да бъдат спазвани следните правила:

 1. Препоръчителен период за промяна на паролата си – минимум веднъж на месец; 
 2. Паролата да се състои както от букви, така и от цифри и специални символи; 
 3. Дължината на паролата да не е по-малка от 6 символа; 
 4. Да се избягва използването на системата от публични безжични мрежи; 
 5. Да не запазва потребителското си име и парола в браузера; 
 6. Да не документира на хартиен носител потребителското си име и парола; 
 7. Да не предоставя потребителския си акаунт на трети лица.

Вашите права по отношение на личните ви данни

При спазване на българското законодателство, вие имате следните права спрямо личните ви данни, обработвани от Аперато ООД:

 • Да получите достъп до вашите лични данни, които дружеството обработва; 
 • При непълнота или неточност в данните, които Аперато ООД обработва, личните ви данни да бъдат коригирани; 
 • Да поискате данните ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това; 
 • В определените от закона случаи, да изискате обработката на личните ви данни да бъде ограничена; 
 • Да упражните правото си на преносимост на данните; 
 • Да оттеглите даденото от вас съгласие, когато обработването на личните ви данни се основава на съгласие. Оттеглянето на дадените съгласия не засяга законосъобразността на обработването на личните данни преди оттеглянето. 

Лицата могат да упражнят правото си на жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Дата на актуализация: 17 Октомври 2019 г.